تبلیغات
بزرگترین مرجع بدنسازی - doping, bodybuilding, food supplements (1
بزرگترین مرجع بدنسازی
ورزش گناباد
باسلام هدف نگارنده آشنایی جوانان با سو مصرف مکمل وداروهای غیر مجاز بوده وهست وخواهد بود برخی پست هابرگرفته ازسایت های معتبر میباشد کپی برداری از تمام عنوان ها وعکس ها بلا مانع است لطفا با نظرات خود مارا ارشاد فرمایید

doping, bodybuilding, food supplements (1

شنبه 10 مهر 1389

نویسنده: امید و عرشیا زاده |

تDoping, bodybuilding, food supplements (1)

ایران صدا: تصور کنید یک ورزشکار با استفاده از مکمل غذایی پروتئینی X در یک ماه یک کیلوگرم به وزن خود اضافه کند و ماه بعد از مکمل مشابهی با عنوان Y استفاده کرده و در یک ماه سه کیلو افزایش وزن داشته باشد. Iran sound: Imagine an athlete using the X protein food supplement in one month to one kilogram of added weight and months after a similar supplement used as a Y in a month Tuesday kg weight gain is. مطمئن باشید اگر آگاهی نداشته باشد، از این پس به استفاده از مکمل دومی روی می آورد؛ در حالی که ممکن است این مکمل به مواد نیروزا، استروئیدها و دارو درمانی شیمیایی آلوده باشد./ گروه دانش و فناوری Make sure you are not aware of this supplement to use after the second brings; While it may supplement the material doping athletes, and steroid medication is chemically contaminated. / Department of Science and Technology

15 عدد تخم مرغ نیمرو، 4 لیوان شیر، 5 عدد موز، 250 تا 400 گرم گوشت قرمز، مکمل های پروتئینی و اسید آمینه. 15 scrambled eggs, 4 cups milk, bananas, number 5, 250 to 400 grams of red meat, protein and amino acid supplements. این رژیم غذایی روزانه ای است که در برخی باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام به ورزشکاران جوانی که بیشتر آنها زیر 20 سال سن دارند، توصیه می شود. This daily diet is that some clubs bodybuilding and most of them young athletes under 20 years of age are recommended. نوجوانانی که علاقه وافری به داشتن هیکلی مانند آرنولد دارند و عکس هایی از فیگورهای جی کاتلد و کلمن را به در و دیوار اتاق خود می چسبانند، بدون اینکه این رژیم ها را بررسی کرده و یا با یک متخصص تغذیه مشورت کنند، از فردای روزی که در باشگاه ثبت نام کرده اند، بیشتر پول توجیبی خود را صرف خرید مکمل های غذایی کرده و استفاده از این رژیم را برای پرحجم کردن عضلات خود آغاز می کنند. Teenagers who have passion to have a physique like Arnold and photos and figures Katld J. Coleman to the walls of your room Chsbannd, these regimes without review or consultation with a nutritionist to the day after that Club have registered more pocket money to spend their food supplements and use of this regime for Prhjm your muscles are beginning. اما آیا واقعا پیروی از رژیمی با این مقدار پروتئین و کالری توصیه شده به جوانان از روی اصول تغذیه و ورزش بوده است...؟ But you really follow the diet with protein and calories recommended to young people on the principles of nutrition and exercise ...?
رایج ترین مصرف داروهای دوپینگی از طریق خوردن، نوشیدن یا تزریق این نوع داروها است. The most common drugs doping through eating, drinking or injecting these drugs. که به این نوع مصرف، نوع خوراکی، مصرفی یا تزرقی گفته می شود. That this type of consumption, oral consumption, or Tzrqy called.
اما نوع دیگر آن دوپینگ خونی است. But another type of blood doping. در این نوع دوپینگ، خون شخصی به شخصی دیگر و یا خون همان شخص به خودش از طریق رگ تزریق می گردد. In this type of doping, blood or other person to person to person the same blood through her veins are injected. این کار باعث می شود تا توانایی انتقال اکسیژن در خون شخص تزریقی بالا رود تا بنابراین استقامت آن شخص نیز افزایش یابد. This makes the ability to transfer oxygen to the blood injection one ascends to the person so as to increase endurance.
تست دوپینگ تاریخچه دوپینگ: Doping Doping Test History:
کلمه دوپینگ اصلا واژه ای است که از آفریقای جنوبی آمده است. Doping no word is a word that has come from South Africa. در آفریقای جنوبی مشروبی الکلی با قدمت زیاد وجود دارد که بنام دوپینگ شناخته می شود. Alcohol in South Africa there are many old named Doping known. امروزه واژه دوپینگ به استفاده یکی از روشهای آن توسط ورزشکاران تلقی می گردد. Today the term doping to use one of the methods by which athletes are considered.
اولین استفاده مدرن دوپینگ را می توان به سال 1865 نسبت داد. The first modern use of doping can be attributed to year 1865. جایی که شناگران هلندی برای شرکت در رقابتهای جهانی دوپینگ کردند. Where Dutch swimmers to participate in international competitions were doping. در رقابتهای المپیک 1904 نیز توماس هیکز دوپینگ کرد و توانست برنده مدال طلای دوی ماراتون شود. 1904 Olympic competitions, and also Thomas Hykz Doping could be winning gold medals in both the marathon.
شناخت انواع داروهای دوپینگ: Knowledge of doping drugs:
داروهای محرکهای سیستم اعصاب مرکزی: Central nervous system drugs stimuli:
این داروها در درمان جهت افزایش هوشیاری، رفع خستگی، کاهش اشتها، درمان برخی اختلالات خواب آلودگی و نیز در فزون فعالیتی کودکان بکار می روند. This medication treatment to increase alertness, eliminate fatigue, decreased appetite, sleepiness and treatment of some disorders as consequence activity in children are used. داروهایی از این دسته که در ورزش مورد استفاده نابجا قرار میگیرند، شامل کوکائین، آمفتامین، کافئین و پروپانول آمین هستند. These drugs in sport are used incorrectly, including cocaine, amphetamines, caffeine and amino propanolamine are. طبق بررسی های بعمل آمده بیش از میلیونها نفر از جوانان کوکائین مصرف میکنند. According to surveys taken over the millions of young people use cocaine. محرکهای سیستم اعصاب مرکزی توسط ورزشکاران برای افزایش میزان انرژی، دقت و تمرکز حواس، تحریک رفتاری و بالابردن سطح هوشیاری استفاده میشوند. Central nervous system stimuli by athletes to increase energy, precision and concentration, irritable behavior, and raising the level of consciousness are used. این داروها در حدود 20 درصد از مجموع سوءاستفاده های دارویی را بخود اختصاص میدهند. These drugs in about 20 percent of total drug abuse are the highest proportion.
کوکائین برای اولین بار توسط فروید جهت درمان دسته ای از اختلالات عصبی بکار رفت، اما بدلیل بروز عوارض جانبی خطرناک و کشف داروهای جدید تر با خصوصیات برتر، بزودی کنار گذاشته شد. Cocaine for the first time by Freud for treatment of neurological disorders batch was used, but because of dangerous side effects and the discovery of new drugs with more superior features, was soon abandoned. کوکائین ابتدا ایجاد حالت سرخوشی و نشئه و پس از آن حالت ناامیدی مینماید. Cocaine reward and ecstatic mode, first create and then makes mode hopelessness. سرعت انعکاسهای محیطی فرد در پاسخ به دارو بالا رفته ولی در کنار آن، فشار خون و تعداد ضربان قلب نیز بطور قابل توجهی افزایش می یابد. Speed of individual reflections in response to environmental medicine gone up, but next to it, blood pressure and heart rate also increased considerably. از عوارض جانبی کوکائین میتوان به کاهش هماهنگی حرکات، هیجان، بی خوابی، بی قراری، اضطراب، جنون، سکته های قلبی و نارسایی احتقانی قلب اشاره کرد. Side effects of cocaine can reduce the coordination of movements, excitement, insomnia, restlessness, anxiety, psychosis, stroke, heart disease and congestive heart failure noted. سرآغاز دوپینگ در وزرشهای نوین با این داروها بوده است. Doping at the beginning of modern Vzrshhay with these drugs has been. این داروها توسط ورزشکاران جهت کاهش احساس خستگی، افزایش انعکاسهای محیطی و تمرکز حواس، حالت تهاجمی و بالاخره کاهش وزن استفاده میشوند. These drugs by athletes to reduce fatigue, increase concentration and environmental reflections, and finally invasive weight-loss mode are used.
بدلیل عدم احساس خستگی توسط ورزشکاران این خطر وجود دارد که این افراد ساعت های متمادی به فعالیت بدنی ادامه داده و عوارض جبران ناپذیری به بدن آنان وارد آید. Due to lack of fatigue by athletes, there is a risk that these people long hours of physical activity available and irreparable effects to come into their body. عوارض قلبی و عروقی، اختلالات انعقاد خون، خشونت و بی رحمی، اعتیاد، تحریک عصبی و گرمازدگی از اثرات ناخواسته این داروها هستند. Cardiovascular complications, blood clotting disorders, violence and brutality, drug addiction, nervous stimulation and unwanted effects of heat exhaustion are taking these drugs.
فتیل پروپانوئل آمین، محرک دیگر سیستم عصبی مرکزی است که در فرمولهای ضد سرما خوردگی جهت رفع احتقان و آبریزش دستگاه تنفسی فوقانی استفاده میشود. Ftyl Prvpanvyl Amin, other central nervous system stimulant that is anti-cold formulas to resolve congestion and runny upper respiratory tract is used. این دارو بدلیل بروز اثرات سمی در مقادیر مصرف بالا کمتر توسط ورزشکاران استفاده شده است. The incidence of toxic effects due to drug use in high doses by athletes has been used less. از عوارض جانبی این دارو میتوان به افزایش فشار خون، حملات صرعی، آریتمی قلبی و حتی افزایش احتمال سکته قلبی اشاره کرد. Side effects of this drug can increase blood pressure, epileptic attacks, cardiac arrhythmias and heart attacks even more likely to include.
در ورزشهای استقامتی، برخی از ورزشکاران از این دارو استفاده میکنند. In endurance sports, some athletes use this drug. از عوارض ناخواسته این دارو علاوه بر عوارض کلی، خاصیت مددی، آریتمی قلبی، عدم هماهنگی اعمال دقیق و برهم زدن وضعیت خواب و بیداری را میتوان نام برد. Unwanted effects of this drug in addition to general complications, property Madadi, cardiac arrhythmia, lack of coordination and precision actions disturb sleep and waking situation can be named.
برنامه ای که خواهید شنید، با حضور علی تبریزی، دارنده مدال طلا در رشته پرورش اندام در سطح جهان و بهترین بدنساز جهان در سال 2006 تهیه شده است ... Program that will hear, with Ali Tabrizi, owner of a gold medal in bodybuilding body building in the world and the world's best in 2006 is taken ...
بشنوید ... Lis

نظرات() 
chocolate
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 07:52 ق.ظ
This is a topic that is close to my heart... Best wishes! Exactly where are your contact details though?
chocolate
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 06:21 ق.ظ
I go to see each day a few web sites and websites to read content, except this weblog offers feature based articles.
Do you get taller when you stretch?
یکشنبه 26 شهریور 1396 06:27 ق.ظ
I have read so many posts about the blogger lovers except this paragraph is really a good paragraph, keep it up.
foot pain essential oil
سه شنبه 13 تیر 1396 07:06 ب.ظ
I comment whenever I especially enjoy a article on a site or if I have something to contribute to the
conversation. It is caused by the passion communicated in the
article I looked at. And after this post بزرگترین مرجع بدنسازی - doping,
bodybuilding, food supplements (1. I was moved enough to post a
comment ;-) I actually do have a couple of questions for you if you
usually do not mind. Could it be only me or does it seem like
some of the responses appear like they are coming from brain dead individuals?
:-P And, if you are writing at additional online social sites,
I would like to keep up with everything fresh you have to post.
Would you make a list the complete urls of all your social pages
like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?
tatummungia.blogas.lt
سه شنبه 2 خرداد 1396 05:02 ب.ظ
Thanks for sharing such a pleasant thinking, post is fastidious, thats why i have read it fully
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : امید و عرشیا زاده

← لینکدونی

← آرشیو

← لینکستان


كدهای جاوا وبلاگ
منبع : خدمات وبلاگ نویسان جوان     www.bahar22.com رفتن به بالای صفحه

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی

,ورزش با هورمون هرگز

← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :